Kuressaare linnajooksule registreerimise üld- ja ostutingimused 

  1. Üldtingimused

1.1. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad jooksule registreerija (edaspidi Osaleja) ja internetiaadressil  asuva registreerimiskeskkonna (edaspidi E-keskkond) haldaja Saaremaa Spordikooli (edaspidi Korraldaja) vahel seoses E-keskkonnas jooksule registreerimisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-keskkonnas jooksule registreerimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.2. Korraldaja andmed:

Saremaa Spordikool

Vallimaa 16a

93819 Kuressare

Telefon: 4520375

Web: www.saaremaaspordikool.ee

E-post: spordikool@kuressaare.ee

 

  1. Registreerimistasud

2.1. Kõik E-keskkonnas kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

 

  1. Osalemistasuga jooksud

3.1. E-keskkonnas on maksmiseks kuvatud tasulised jooksudistantsid 5km ja 10km.

3.2. Osavõtutasu on kehtestatud osalejatele, kes läbivad ajavõtuga distantsid (5 km ja 10 km).

Osavõtutasu peavad tasuma osalejad, kes on sündinud 1999.a ja varem. Vabastatud on osalejad sünniaastaga 2000 ja hiljem.

3.3. Osavõtutasud:

3.3.1.  Registreerimine ajavahemikus 01.12.17 – 04.05.18

10 km – 5 eurot

5 km – 3 eurot

3.3.2.  Registreerimine võistluspäeval 05.05.18 kohapeal

10 km – 10 eurot

5 km – 5 eurot

Võistluspäeval tasumine kohapeal sularahas.

3.4.  Osavõtutasu ei ole kehtestatud matkajatele ja kepikõndijatele ning jooksjatele, kes on sündinud 2000.a ja hiljem. Osavõtutasu ei ole kehtestatud lastejooksudes osalejatele.

3.5. Osaleja saab E-keskkonnas end registreerides ja osavõtutasu tasudes õiguse osaleda Kuressaare Linnajooksu vastaval distantsil. Osalejale tagatakse distantsi läbimisel stardinumber, mälestusmedal ja 0,5 l pudel vett.

3.6. Osavõtutasule lisandub pangalingi kaudu tasudes panga teenustasu.

3.7. Osaleja loobumisel linnajooksul osalemisest osalemistasu ei tagastata.

 

  1. Jooksule registreerimine

4.1. Osaleja valib E-keskkonnas välja soovitud jooksudistantsi, täidab isikuandmete ankeedi, kontrollib andmed üle  ja kinnitab, et on nõus jooksul osalemise tingimustega.

4.2. Osalemise lõplikuks vormistamiseks suundub Osaleja vastaval nupul klikkides maksma.

4.3. Peale  p. 4.1 ja 4.2 kirjeldatud tegevust on osalemine linnajooksul kinnitatud ja andmed Korraldajale edastatud.

4.4. Osaleja kohustub jooksule registreerumisel esitama tellimuse täitmiseks tõesed andmed.

4.5. Korraldaja ei vastuta Osaleja poolt sisestatud ebakorrektsetest andmetest tingitud hilisemate ebamugavuste või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

  1. Makseviisid

5.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Maksekeskuse kaudu pangaülekandega.

5.2. Korraldajal puudub ligipääs Kliendi pangaandmete ja pangakaardi andmetele.

​6. Pretensioonide esitamise kord
6.1. Kõik registreerimistasuga seotud pretensioonid vaadatakse läbi ja Osalejaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

6.2. Kui Osaleja ei saa Korraldaja süül tekkinud  põhjustel linnajooksul osaleda,  tagastatakse Osaleja nõudel Osalejale registreerimistasu.

 

  1. Vastutus

7.1. Osaleja ja Korraldaja vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Korraldaja vastutab Osaleja poolt tasutud registreerimistasu ulatuses.

7.3. Osaleja kohustub kasutama E-keskkonna teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

  1. Kasutamistingimused ja nende muutmine

8.1. E-keskkonnas tasuliselt registreerudes nõustub Osaleja E-keskkonna kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.

8.2. Korraldaja ja Osaleja vahel jõustub Osaleja linnajooksul osalemise õigus alates registreerimstasu laekumisest Korraldaja arvelduskontole.

8.3. Korraldaja võib muuta E-keskkonna kasutustingimusi. Teade muutuste kohta avaldatakse E-keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

  1. Muud tingimused

9.1. Osaleja ja Korraldaja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

9.2. Kui Osalejal on E-keskkonna osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile spordikool@kuressaare.ee  või helistada telefonil: 4520375

9.3. Kui Osaleja ja Korraldaja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Osalejal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Osaleja ja Korraldaja vahel sõlmitud tehingutest tulenevaid vaidlusi. Osaleja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

 

  1. Osaleja isikuandmete töötlemine

10.1.  Üldsätted

10.1.1. Isikuandmed on igasugune info, mis on Korraldajal Osaleja kohta teada (isikuandmed, kontaktandmed, tehingute andmed jms).

10.1.2. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sh. isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, kustutamine).

10.1.3. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Osaleja ega Korraldaja.

10.2.  Üldised põhimõtted Isikuandmete töötlemisel

10.2.1. Korraldaja rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid Osaleja isikuandmete kaitsmise tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks.

10.2.2. Korraldaja esindajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma Isikuandmeid konfidentsiaalsena ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. Korraldajal on õigus töödelda Isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik korrektsete registreerimisandmete täitmiseks.

10.2.3. Korraldaja piirdub Isikuandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik jooksule korrektselt registreerimiseks, Osaleja parimaks teenindamiseks ning Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

10.2.4.  Korraldaja avaldab avalikus stardinimekirjas Osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta ning asutuse või klubi nimetuse, keda Osaleja esindab.

10.2.5. Korraldaja avaldab avalikus finišiprotokollis lisaks p. 10.2.4. toodule ka Osaleja jooksu tulemuse, kui Osaleja osales ajavõtuga distantsil.

10.3.  Töödeldavate Isikuandmete koosseis

10.3.1. Korraldaja töötleb kõiki Isikuandmeid, mis ta on Osaleja kohta registreerimise käigus teada saanud. Peamised kliendiandmete liigid, mida töödeldakse, on järgmised:

10.3.1.1. Osaleja isiklikud andmed (sh nimi, sünniaeg, elukoht, esindatav asutus)

10.3.1.2. Osaleja kontaktandmed (sh aadress, telefoninumber, e-posti aadress);

10.4.  Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

10.4.1.Korraldaja võib läbi avaliku stardinimekirja ja finišiprotokolli avaldada kolmandatele isikutele osaleja nime, sünniaasta, jooksu tulemuse ja esindatava asutuse.

10.5. Isikuandmete salvestamine

10.5.1. Korraldajal on õigus salvestada kõik Osaleja Isikuandmed, et tagada Osaleja probleemideta osalemine jooksus. Korraldaja võib salvestatud Isikuandmeid kasutada Osalejaga kontakteerumiseks ja Osalejale olulise info jagamiseks või rahulolu küsimustiku edastamiseks Osalejale.

10.6. Isikuandmete muutmine ja nende töötlemise lõpetamine

10.6.1. Korraldaja kontrollib, kas Osaleja andmed on täielikud ja korrektsed.

10.6.2  Osalejal on õigus tutvuda oma Isikuandmetega esitades päringu Korraldajale e-kirja teel. Osalejal on kohustus Korraldajat teavitada, kui ta leiab, et Korraldaja poolt kogutud Isikuandmed on ebatäpsed.

10.6.3. Kui Osaleja leiab, et tema Isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide või käesoleva korra kohaselt lubatud, on tal õigus nõuda oma Isikuandmete töötlemise, avalikustamise ja/või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Isikuandmete kustutamist.

10.6.4. Korraldaja töötleb Isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

 

10.7.  Osaleja õiguste kaitse

10.7.1. Kui Osaleja leiab, et Isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Korraldaja poole.

10.7.2. Osalejal on igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.

10.7.3.  Osaleja võib Isikuandmete töötlemise kohta põhjalikumate selgituste saamiseks või kaebuste esitamiseks kontakteeruda e-maili aadressil spordikool@kuressaare.ee

 

10.8.  Korra muutmine ja kohaldamine

10.8.1.  Korraldajal on õigus käesolevat korda igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

10.8.2.  Korraldaja teavitab korra muutmisest Osalejat veebilehel www.saaremaaspordikool.ee  ja/või Osalejaga kokkulepitud sidevahendi kaudu vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui korda muudetakse üksnes muudatuste tõttu õigusaktides.

 

  1. Osaleja tugi

11.1. Osaleja toe telefon on 4520377 (Saaremaa Spordikooli peaadministraator, tööpäeviti kl 09:00-16:00) ja e-posti aadress spordikool@kuressaare.ee

11.2. Riiklikel pühadel ja nädalavahetustel on Osaleja tugi suletud.

Toetajad ja koostööpartnerid