Vastavalt Saaremaa Vallavalitsuse 16.08.2022. a määrusele nr 2-2/12. on lapsevanema avalduse alusel võimalik õpilane osaliselt või täielikult õppetasust vabastada. Vabastamise aluseks võib olla kas samas huvikooli tegevuses osalevate ühe pere laste arv, õpilase vigastus, treeningtöös mingil perioodil mitteosalemise võimalus vm. isiklikud põhjused.

Väljavõtted määrusest: 

“Rahvastikuregistris Saaremaa valla elanikena registreeritud peredele, kelle lastest õpib samas huvikoolis rohkem kui üks laps, vähendatakse koolile esitatud kirjaliku avalduse alusel teise lapse eest tasutavat õppetasu 50% võrra ning vabastatakse kolmas ja iga järgnev laps õppetasu tasumisest 100% ulatuses.

“Õppetasu maksmisest võib põhjendatud avalduse alusel vabastada kuni 10% rahvastikuregistri andmetel Saaremaa valla elanikena registreeritud õppurite üldarvust kuni 100% ulatuses.”

Vabastamise avaldus tuleb esitada jooksva kuu kohta vähemalt sama kuu 04. kuupäevaks!


    Avaldus    Avalduse esitaja andmed: